תנאי השירות


 
 
1. הגדרות

1.1. לקוח: הישות הטבעית או המשפטית עימה נכרת ההסכם לאספקת מוצרים ושירותים מסקיורמביט בעמ.
1.2. שירותים מבית סקיורמביט בעמ: כל מטלה שתסופק או נמסרה על ידי הספק על פי ההסכם וכן כל החומרים והתוצאות שהופקו המיועדים לצרכן.
1.3. הסכם: כל הסכמה הדדית (עסקה בנקאית/הסכם בעל פה), המאושרת בכתב או בדואר אלקטרוני, לאספקת אחד או יותר מהמוצרים או השירותים של סקיורמביט בעמ

2. רלוונטיות

2.1. אלא אם כן הוסכם באופן הדדי בין הצדדים בכתב, המאמרים להלן חלים על כל הצעה, הזמנה או הסכם מסקיורמביט בעמ או עם
2.2. תנאים והגבלות כלליים של לקוחות ובפרט מצדדים שלישיים אינם מחייבים ואינם חלים על סקיורמביט בעמ

3. הצעה וקבלה

3.1. כל הצעות המחיר ואינדיקציות המחיר על ידי או מטעם סקיורמביט בעמ הינם ללא התחייבות, אלא אם צוין אחרת על ידי סקיורמביט בעמ בכתב או בדואר אלקטרוני. הצעות או הצעות מחיר של סקיורמביט בעמ תקפות ל-14 ימים אלא אם צוין אחרת.

4. תחילת ההסכם

4.1. הסכם נכנס לתוקף ביום בו מתקיימים התנאים הבאים: מערכת ההזמנות באתר (www.סקיורמביט בעמ.nl) הושלמה והלקוח זיכה את התשלום בחשבון הפיננסי של סקיורמביט בעמ
4.2. הצדדים רשאים להשתמש בשיטות אחרות כדי להוכיח שההסכם נכנס לתוקף.
4.3. תוספות ותיקונים להסכם חייבים להיעשות בכתב או בדואר אלקטרוני בלבד.

5. משך וסיום

5.1. ההסכם נערך לתקופה בלתי קצובה.
5.2. ניתן לפרק את ההסכם 30 יום לפני תום תקופה. במקרה של שיתוף פעולה, מועד זה יהיה 3 חודשים.
5.3. סקיורמביט בעמ רשאית לסיים את ההסכם בתוקף מיידי אם הלקוח לא יעמוד באחת או יותר מהתחייבויותיו כלפי סקיורמביט בעמ, או לא יעמוד בצורה נאותה או מלאה, או אם יפעל בניגוד להסכם.
5.4. סקיורמביט בעמ רשאית לסיים את ההסכם ללא הודעה או התערבות שיפוטית אם הלקוח הוכרז פושט רגל, ביקש או קיבל עצירת תשלום, או אינו נמצא עוד בשליטה חופשית בנכסיו בדרך אחרת. במקרים כאלה, לצד האחרון לא תהיה זכות לפיצוי.
5.5. מבלי לפגוע במפרט בסעיף 4, סקיורמביט בעמ רשאית לסיים את ההסכם בתוקף מיידי וללא התערבות שיפוטית אם:
· הלקוח עושה שימוש לא ראוי באינטרנט
· הלקוח מפיץ מידע המתנגש עם חוקים ותקנות לאומיים או בינלאומיים
· הלקוח מפיץ מידע המתנגש עם סטנדרטים וערכים מקובלים
· הלקוח מפיץ מידע המפלה בכל הנוגע למראה, גזע, דת, מגדר, תרבות או אתניות, או שעלול להיחשב פוגעני בכל דרך אחרת.

6. משלוח וזמן אספקה

6.1. התקנת שרת ייעודי תתבצע תוך 2 ימי עבודה מתחילת ההסכם, בתנאי שכל החומרה קיימת במלאי.
6.2. במידה וקיים סיכון שיחרוג מזמן האספקה ​​המוסכם, ידווח על כך מוקדם ככל האפשר. במקרה של כוח עליון מצד סקיורמביט בעמ, המועד יוארך בהתאם למשך הכוח עליון. אי שמירה מופרזת על זמני אספקה ​​עלולה להיחשב כעילה לפירוק ההסכם.

7. כוח עליון

7.1. מבחינת ההסכם, פירוש כוח עליון הוא כל מה שקשור אליו כפי שהוא מובן על פי דין ופסיקה.
7.2. סקיורמביט בעמ לא תיאחז בהתחייבויותיה הנובעות מההסכם אם לא ניתן יהיה לקיים אותן כתוצאה מכוח עליון. לאחר מכן יפורק ההסכם.

8. מחירים

8.1. כל המחירים המפורטים באתר זה, כמו גם כל המחירים המוסכמים, אינם כוללים מס מכירה אלא אם צוין אחרת.
8.2. סקיורמביט בעמ רשאית לשנות את התעריפים. שינויים אלו יימסרו ללקוח לפחות חודש לפני כניסתם לתוקף. הלקוח יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות במועד בו השינוי ייכנס לתוקף.

9. תנאי תשלום

9.1. חובת הלקוח למתן תשלום מתחילה ביום כניסת ההסכם לתוקף. התשלום מתייחס לתקופה שמתחילה ביום שבו המוצרים והשירותים של סקיורמביט בעמ מוגשים בפועל.
9.2. התגמול המגיע בגין ההסכם אינו כולל מס מכירה וכל מס אחר הנובע מתקנות סטטוטוריות. הלקוח חייב גם בתגמול הנובע מתנאים אלו.
9.3. בהתאם למועד כניסת ההסכם לתוקף, העלויות המחייבות יחויבו בתשלום מראש, ויש להסדיר אותן מראש בחשבונית על בסיס חודשי. אם זה לא נעשה, סקיורמביט בעמ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות (זמנית). שכר עבור עלויות אחרות חייב להיות סמסופק מראש על בסיס חודשי. כל הפעלה מחדש תגרור סכום של 119 אירו לא כולל מס מכירה.
9.4. סקיורמביט בעמ תשלח ללקוח חשבונית בגין העלויות הקשורות להסכם בכל מועד תשלום. במידה והלקוח לא שילם במועד, הדבר ימסר ללקוח וכן יצוין מועד תשלום נוסף. אם התשלום שוב לא יבוצע תוך מועד זה, הלקוח יהיה במחדל ללא הודעה נוספת.
9.5. במידה והלקוח סבור שהעלויות שהוצאו בחשבונית אינן נכונות, רשאי הלקוח להעלות את השגותיו בפני סקיורמביט בעמ תוך שבועיים מיום מתן החשבונית. עם קבלת ההתנגדות, סקיורמביט בעמ יבחן את דיוק סכום החשבונית.
9.6. הלקוח יהיה במחדל מהמועד בו לא סולק התגמול המגיע עם סקיורמביט בעמ בשל אשמת הלקוח.
9.7. אם לא יתקבלו סכומים בשל אשמת הלקוח, שרת החשבון יוסר על ידי סקיורמביט בעמ ו/או יחויבו עלויות נוספות.

10. זכויות קניין רוחני

10.1. הלקוח רשאי להוריד ולהשתמש בתוכנה באתר סקיורמביט בעמ; תוכנה זו אינה כפופה לזכויות קניין (רוחני) כלשהן, או שזכויות אלו אינן מופעלות במפורש (תוכנה חינמית).
10.2. על הלקוח לכבד את זכויות הקניין הרוחני בכל הנוגע לתוכנות מוגנות ו/או יצירות אחרות (לרבות תוכנות שיתוף) ויגן על סקיורמביט בעמ מפני כל טענה.
10.3. סקיורמביט בעמ מכבד קניין רוחני כולל אך לא רק סימנים מסחריים וזכויות יוצרים. סקיורמביט בעמ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הגישה לשירותים המושכרים אם על פי בעל זכויות קניין רוחני לקוח מפר קניין רוחני.

11. שימור רכוש

11.1. החומר המיוצר על ידי סקיורמביט בעמ הוא ויישאר רכושה של סקיורמביט בעמ
11.2. החומר שהותקן על ידי הלקוח עבור שירותי colocation הוא ויישאר בבעלות הלקוח.

12. אחריות

12.1. סקיורמביט בעמ מציע שירותים לא מנוהלים. הפעילות של סקיורמביט בעמ תלויה בשיתוף פעולה, בשירותים ובמשלוחים של צדדים שלישיים, שעליהם יש לסקיורמביט בעמ השפעה מועטה או לא. לפיכך, אין לראות בסקיורמביט בעמ אחראי בשום צורה לכל הפסד הנובע מהקשר עם סקיורמביט בעמ או ניתוקם, ללא קשר לשאלה אם האובדן נוצר או הופך גלוי במהלך הקשר עם סקיורמביט בעמ.
12.2. במקרה של ליקויים באחריות בקיום ההסכם, סקיורמביט בעמ תהא אחראית רק בפיצוי חלופי, דהיינו פיצוי של שווי הביצוע שהיה חסר. כל אחריות מצד סקיורמביט בעמ לכל צורה אחרת של הפסד אינה נכללת; זה כולל פיצויים משלימים בכל צורה שהיא, פיצוי בגין הפסד עקיף או נזק תוצאתי, או הפסד כתוצאה מאובדן מכירות או רווח.
12.3. הלקוח ישמור על סקיורמביט בעמ מפני כל תביעות פיצויים שעלולות להיות מועלות על ידי צדדים שלישיים בגין הפסדים שנגרמו בכל דרך שהיא עקב שימוש לא נכון או לא תקין במוצרים ובשירותים שסופקו ללקוח על ידי סקיורמביט בעמ.
12.4. בהתחשב במספר הרב של נקודות האינטראקציה הכרוכות בקלט אנושי באינטרנט, ובשימוש ברשתות מקומיות ותקשורת אלחוטית, יש לזכור שמידע המתקבל או נשלח דרך האינטרנט נגיש באופן חופשי. סקיורמביט בעמ לא יכול לשאת באחריות לאובדן בכל צורה שהיא, ולא לשמירה או שימוש לרעה על ידי צדדים שלישיים בנתונים המאוחסנים.
12.5. סקיורמביט בעמ אינה אחראית או אחראית לתוכן של חומר פרסומי שסופק על ידי הלקוח.
12.6. הלקוח אחראי לכל הפסדים העלולים להיגרם לסקיורמביט בעמ כתוצאה מליקוי מצד הלקוח במילוי ההתחייבויות הנובעות מההסכם ומתנאים אלה.
12.7. על הלקוח להודיע ​​ישירות בכתב לסקיורמביט בעמ על כל שינוי בפרטי הלקוח. במידה והלקוח לא יעשה כן, הלקוח אחראי לכל הפסד שייגרם לסקייורמביט כתוצאה מכך.

13. העברת זכויות וחובות

13.1. צדדים אינם רשאים להעביר את זכויותיהם או התחייבויותיהם הנובעות מהסכם לצדדים שלישיים ללא הסכמה מראש ובכתב מהצד השני.

14. השבתה

14.1. סקיורמביט בעמ זכאית (זמנית) לבטל מוצרים ושירותים שסופקו ו/או להגביל את השימוש בהם אם הלקוח לא יעמוד בהתחייבות אחת או יותר הנוגעות להסכם כלפי סקיורמביט בעמ, או אם הוא עומד בסתירה לתקנון כללי זה. סקיורמביט בעמ תודיע על כך ללקוח מראש, אלא אם אין זה סביר לדרוש זאת מסקיורמביט בעמ החובה לתשלום הסכומים החייבים תמשיך לחול גם בתקופת ההשבתה.
14.2. השירות יחודש אם הלקוח עמד בהתחייבויותיו תוך תקופה שנקבעה על ידי סקיורמביט בעמ ושילם סכום מוגדר רלוונטי עבור חידוש השירות.

15. תלונות

15.1. לגבי פגמים נצפים, ה-clעל הלקוח להגיש תלונה בכתב לכל היותר 8 ימים לאחר המסירה; אם לא יעשה זאת, כל התביעות נגד סקיורמביט בעמ יבוטלו.
15.2. תלונות הנוגעות לליקויים בלתי נראים יש להגיש בכתב באמצעות מכתב חתום תוך 8 ימים מהנקודה בה אותר, ניתן היה לזהות או היה צריך לזהות את הפגם. אם זה לא ייעשה, אזי כל התביעות נגד סקיורמביט בעמ יתיישנות.
15.3. אם התלונה מוצדקת, המוצרים או השירותים שסופקו יתוקנו, יוחלפו או יוחזרו, לאחר התייעצות.
15.4. תלונה אינה מתלה את התחייבויות הלקוח.

16. שינויים בתנאים וההגבלות

16.1. סקיורמביט בעמ שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להשלים תנאים והגבלות אלה.
16.2. שינויים יחולו גם על הסכמים שכבר נחתמו, תוך שמירה על תקופה של 30 יום לאחר ההודעה בכתב על השינוי.

17. יישוב סכסוכים והדין החל

17.1. אם פסיקת בית משפט תכריז על סעיף אחד או יותר של תנאים אלה כפסולים, יתר התנאים של תנאים כלליים אלה יישארו בתוקף. סקיורמביט בעמ והלקוח יתייעץ לגבי תניות חדשות להחלפת התניות הפסולות או המבוטלות, לפיהן תישקל, ככל שניתן, את מטרתן והיקפן של התניות הפסולות או המבוטלות.
17.2. ההסכם כפוף באופן בלעדי לחוק הולנד.

18. רשת

18.1. אין CDN או מדיה זורמת. הלקוח לא יהיה רשאי להשתמש במוצרים ובשירותים לצורך (1) הפעלת ‘רשת אספקת תוכן’; ו/או (2) ‘שירותי מדיה זורמת’; למעט בהסכמה מראש ובכתב של סקיורמביט בעמ, אשר ניתן להעניק או למנוע את ההסכמה לפי שיקול דעתה הבלעדי של סקיורמביט בעמ. ההצהרות במאמר זה אינן ישימות על שירותי “סקיורמביט בעמ Unmetered”.

19. איזון

19.1. הלקוח יכול להפקיד יתרה בחשבון. היתרה יכולה לשמש לתשלום חשבוניות. לא ניתן למשוך יתרה.

20. כרייה

20.1. השימוש בשירותי סקיורמביט בעמ למטרות כרייה, כלומר עבור מטבעות קריפטוגרפיים, אסור, אלא בהסכמה מראש ובכתב של סקיורמביט בעמ.